/Files/images/Изображение.jpg/Files/images/S1050071.JPG

ШКОЛА “ПАРОСТКИ” – ТЕРИТОРІЯ ЩАСЛИВОГО ДИТИНСТВА

В славетнім місті Ніжині, на мальовничій вулиці
Стоїть відомий заклад на користь малюкам.
І діточок навчають там багатьом премудростям,
Таланти розвивають на радість їх батькам.

Спираючись на передовий педагогічний досвід дошкільних навчальних закладів країни, досить вагомий внесок у реалізацію принципу обов’язкової дошкільної освіти, розширення сфери педагогічного впливу на дитину дошкільного віку здійснюють школи раннього розвитку при позашкільних навчальних закладах.

Більшість сучасних педагогів одностайні в думці, що з дитиною треба займатися мало не з народження. Але це не означає, що в малюка з самих пелюшок треба заштовхувати академічні знання. Школи раннього розвитку існують зовсім не для цього. Їх найперше завдання – створити навколо дитини обстановку, що сприяє її емоційному, інтелектуальному та творчому розвитку, створити навколо малюків розвиваюче середовище, за допомогою якого вони пізнають світ. Завдання другого рівня – виявити талант малюка, звернути на нього увагу батьків.

Метою таких занять є розвиток основних процесів мислення, формування вікових умінь та навичок, адаптація дитини до колективу одноліток, допомога в освоєнні дитиною нових видів діяльності, сприйняття й мислення, формування емоційно-вольової сфери дитини. Охоплення ними дітей від 3 до 6 років, що не відвідують дошкільні навчальні заклади, сприяє забезпеченню рівних стартових умов у інтелектуальній, емоційній та соціальній підготовці дітей до вступу у загальноосвітню школу.

Школа раннього розвитку дитячої обдарованості «Паростки» – вигадана країна, де панують зручні та комфортні правила життєдіяльності, що відповідають емоційному стану та віковим потребам дітей. Країна, що може змінюватися разом із зростанням дітей.

Школа «Паростки»

• сприяє становленню та повноцінному розвитку дитини,

• розкриває її обдарованість та неповторний внутрішній світ,

• дарує малюкові багато нових друзів і вражень,

• робить його більш комунікабельним і впевненим у собі,

• надає дитині певних знань, вмінь та навичок для успішного життя.

Девіз педагогів школи: Задовольнити потреби дитячої особистості, оточивши її любов’ю і теплом.

Ми, дорослі, віримо в те, що приходимо на заняття, щоб подарувати дітям радість спілкування, стати їх друзями і партнерами в будь – яких справах, дати кожній дитині шанс розкритися, розвинути свої здібності.

Знайти талант, розкрити зерна,

Плекати паростків стеблини –

Ці намагання недаремні,

В ім’я майбутнього країни!

Що не кажіть, а в Україні є багато щасливих дітей! А щасливі вони тому, що доля дала їм чудову можливість зустріти на своєму життєвому шляху не просто прекрасних людей, а творчих особистостей, які люблять дітей і свою професію. Мова йде про керівників гуртків, які працюють в позашкільних навчальних закладах.

Основні завдання сучас­ного позашкільного навчального закладу полягають у вихованні компетентної та конкуренто­спроможної молодої людини, яка могла б бути впевненою у своїх знаннях і вільно спілкуватися з представниками різних верств сучасного суспільства.

Якість навчально-виховного процесу позашкільного навчального закладу, його результати значною мірою залежать від педагога, його теоретичної підготовки, педагогічної та методичної майстерності. Виховати творчу людину мо­жуть тільки творчі та високопрофесійні педагоги. Керівник гуртка – це центральна фігура в позашкільній освітній установі, яка забезпечує успіх всього процесу навчання та виховання.

Сучасність вимагає від педагога-позашкільника здатності гнучко перебудовувати напрям і зміст своєї професійної діяльності, самостійної праці над власним розвитком, підвищення освітнього й культурного рівнів, уміння самостійно набувати необхідних для професійної діяльності знань, умінь і навичок, критично мислити, володіти стійкою системою мотивів і потреб соціалізації, здатності активно й творчо діяти. Майстерність педагога — це неперервний пошук нового, впроваджен­ня його в навчальний процес, апробація в практич­ній діяльності з метою поліпшення якості освіти, ви­ховання й розвитку вихованців.

Педагогу з високим рівнем педагогічної культури властиві теоретичне обґрунтування власної педагогічної позиції, системність педагогічної діяльності, творчість, гнучкість і варіативність у прийнятті рішень. Такий педагог має індивідуальний стиль. Він не тільки зберігає і відтворює духовні цінності освіти і виховання, а й сам створює їх у вигляді нових технологій, методик, дидактичних і виховних систем. Створення умов для формування особистості дитини можливо лише за умов засто­сування навчальних технологій розвивального характеру, зокрема навчання у співпраці (педагог – вихованець – батьки), методу проектів, різнорівневого навчання, індиві­дуального та диференційованого підходу, особистісно-зорієнтова­ного навчання тощо. Педагог обирає різні форми і методи навчання та виховання, за допомогою яких, прагне до­сягти позитивного кінцевого ре­зультату.

Всім вищеперерахованим професійним вимогам якнайкраще відповідає педагогічна діяльність педагогів школи «Паростки» Ніжинського Будинку дітей та юнацтва, яку було відкрито в 1992 році при НБДЮ. У зв’язку із розвитком нового змісту позашкільної та дошкільної освіти педагоги закладу сформували власні пріоритети виховної та освітньої діяльності. Практична реалізація оновлених програм і посібників, розуміння їх особливостей і виконання з позиції формування національної освіти дозволили скласти в школі «Паростки» цілісну розвиваючу систему, емоційне середовище, в якому дитина робить свої перші кроки, пізнає світ, створено сприятливі умови, які забезпечують малюка можливістю розвиватися, навчатися та готуватися до дорослого життя. Постійно в полі зору педагогів завдання з формування у дітей мотивації здоров’я і поведінкових навичок здорового способу життя. Творчий колектив школи, не шкодуючи сил та енергії, намагається перетворити життя малюків у Свято Дитинства.

«Паростки» - це що таке?

Це будинок для дітей,

Де дзвінкий лунає сміх, ігри, радощі для всіх.

Де фантазії політ, де дитячий добрий світ.

Тут малята не сумують: і співають , і танцюють.

У життя найперший крок в «Паростках» у діточок.

Педагоги дбають про вдосконалення форм і методів навчання, які б сприяли органічному поєднанню навчальних, розвивальних та виховних цілей заняття. Серед цих пошуків у дидактиці дошкільного і позашкільного навчання помітне місце посіли нетрадиційні, інтегровані, інтерактивні заняття, які знайшли своє відображення в адаптованих до умов позашкільного закладу програмах з логіко-математичного розвитку (Забродська І. М., Яременко Н. Г.), формування мовленнєвої компетентності (Білан С. В.), вивчення англійської мови (Уривалкіна К. П., Мохир М. С.), з ритміки та хореографії (Гомоляко С. І.), музики та співу (Шевченко О. Л.), образотворчого мистецтва (Нагорянська Л. В.) для дітей дошкільного віку. Керівники гуртків школи раннього розвитку дитячої обдарованості «Паростки» мають багатий досвід проведення занять для дітей дошкільного віку, працюють над позитивною динамікою знань вихованців, прагнуть зацікавити та захопити дітей, чим впливають на рівень їх знань. Методи та прийоми, які вони використовують, відповідають цілям навчання, завданням виховної роботи.

Педагоги добре володіють методикою викладання, враховуючи вікові та психологічні особливості дошкільника. Заняття проводять якісно, впроваджують елементи передового досвіду педагогів дошкільних та позашкільних закладів України, Чернігівщини, міста. Заняття в школі мають високий професійний рівень, спрямовані на формування міцних навчальних навичок, розвиток інтелектуальних та творчих здібностей. Керівники гуртків прагнуть зробити кожне заняття змістовним, використовують ігрові ситуації, театралізацію, елементи розвивального навчання, оптимально реалізують сучасні методики, новітні педагогічні техніки, впроваджують інноваційні технології, які спрямовані на особистісно-орієнтоване навчання, у тісному зв’язку з набутим досвідом. Практична значимість досвіду педагогів школи полягає в тому, що для них важливо зацікавити навчальною роботою всіх вихованців, сформувати в них потрібний склад розуму, донести до них прикладну спрямованість предмету, його зв’язок з різними сферами людської життєдіяльності.

Професійне кредо педагогів школи «Паростки» – реалізувати індивідуальний підхід до кожного гуртківця. Особистісний підхід до навчального процесу, орієнтація на дитину, рішуча гуманізація – ці принципи лежать в основі творчої педагогічної діяльності керівників гуртків школи. Адже, головне у роботі з дітьми — це любов до них, щира і непідробна. Діти бачать педагога наскрізь, вони дуже тонко відчувають правду і не вибачають брехні. Для роботи з дітьми потрібно глибоко їх розуміти, кожного разу входити в їхній світ, самому на якийсь час ставати дитиною. Необхідно знати дитячі проблеми і труднощі, а також радіти разом з ними їхнім перемогам і досягненням.

Педагоги школи постійно пам’ятають, що кожна дитина – неповторна індивідуальність. Оцінюють рівень творчої діяльності вихованців за такими критерієм: активність, нестандартні дії, вміння довести справу до кінця, потяг до самостійної роботи, логіка мислення. Педагоги виходять з того що сучасне навчання – це навчання, мета якого – розвиток гнучкого мислення вихованців, а знання є умовою реалізації цієї мети.

Врівноваженість і толерантність, доброзичливість і дружелюбність, конкретність і послідовність у своїх вимогах допомагають педагогам порозумітися зі своїми вихованцями і їх батьками, підібрати до них ключик, завоювати довіру, щоб для них слова педагога були важливі і вони виконували його рекомендації. Гнучкий розум, розсудливість, поміркованість, доброта, чуйність, терплячість і водночас добре розвинуті вольові якості – обов’язкові чесноти педагога, який працює з дітьми дошкільного віку. Авторитет педагога великою мірою залежить від його вміння розподіляти увагу і підтримувати її стійкість, обирати відповідно до дитячого колективу й окремих вихованців найдоцільніші способи власної поведінки і звертань, розуміти вчинки дітей та передбачати їх поведінку, аналізувати вчинки вихованців, визначати мотиви, якими вони керуються, дати справедливу оцінку кожному вчинку дитини, створювати до­свід емоційних переживань учнів, забезпечувати атмосферу благополуччя в групі дітей; керувати ініціативою у спілкуванні, використовуючи для цього багатий арсенал засобів, які підвищують ефективність взаємодії.

Найважливішим аспектом у роботі з маленькою дитиною є внутрішня сила наставника володіти собою, що є прикладом для дитячого наслідування. Самоконтроль, стриманість, впевненість у своїх діях, спокійний і зацікавлений стан – ці якості допомагають педагогу вчасно вирішити конфліктну ситуацію, яка виникла, встановити психологічну рівновагу. Висока експресивність, емоційна виразність педагога у поєднанні з емоційною стійкістю викликають відповідні почуття дитини, сприяють народженню співпереживання. З педагогом, який не вміє проявляти свої почуття, дитині сумно, нецікаво.

Діяльність педагогів школи «Паростки» на кожному етапі навчання можна охарактеризувати словами: навчаю, спрямовую, допомагаю. При організації навчально-виховного процесу вони вибирають раціональні системи методів і прийомів активного навчання, використовують нові інформаційні технології і поєднують їх з традиційними засобами із залученням всіх гуртківців до активної постійної взаємодії.

Виховання й розвиток особистості вихованців в школі «Паростки» починається з 3-х річного віку, коли діти роблять перші кроки в навчанні. Тому основна мета занять – навчити дитину вчитися і досягати успіху, бо успіх – потужне джерело внутрішніх сил дитини, які породжують енергію для подолання життєвих труднощів.

Глибоке переконання педагогів школи в тому, що справжня мета навчання і виховання досягається не через насичення ди­тячої свідомості великою кількістю фактів і теоретичних відомостей, а лише через задоволення внутрішнього прагнення маленької дитини вирости до рівня Особистості, відчути невимовну радість пізнан­ня і творчості.

Обов’язковими умовами такого навчання є висока активність дітей у навчальному процесі, опора на їхній суб’єктивний досвід, створення на заняттях проблемних ситуацій. Воно повністю базується на практичних методах і побудоване за схемою: потреба – мотив – умови – зміст навчання – шлях пізнання – діяльність – результат – рефлексія. Під час спільної праці з гуртківцями педагоги формують в них: культуру навчальної праці; розвивають самостійність учнів як засіб їх інтелектуального та творчого розвитку; створюють необхідну психологічну атмосферу підтримки та розвитку особистості.

В педагогічному досвіді кожного педагога знайдеться цікавий прийом, оригінальна форма проведення окремого розділу занять, всього заняття в цілому. Сучасним, непосидючим, жвавим і нетерплячим дітям подобаються ті заняття, на яких є незвичайне, цікаве, нове, багато вправ, а також існує взаєморозуміння між вихованцем і педагогом. Результативність занять досягається знаннями, уміннями та особистими якостями педагога і вихованців. Вдалою знахідкою педагогів школи є застосування психологічних методик на заняттях: інтелектуальний розвиток за допомогою різних аналізаторів (на слух, на дотик); сприйняття світу через уяву тощо.

Кожну зустріч з дітьми педагоги обмір­ковують до найменших дрібниць. Бо навіть перші слова педагога, якими почнеться подорож у країну но­вих знахідок і відкриттів, повинні одразу створити в групі дітей атмосфе­ру захопленості та зацікавленості, доброзичливості та взаєморозу­міння, продемонструвати дітям, що найкращий спосіб вивчити – відкрити самому. Педагогічні прийоми, форми роботи це лише цеглинки великої споруди педагогічного досвіду, який будується все життя і тільки від педагога залежить, що будувати: казковий палац чи благеньку хатинку.

Заняття характеризуються емоційним забарвленням, продуманою логічною структурою, добираються послідовні завдання, методично грамотно організовується фронтальна діяльність дітей, широко використовується парна, групова робота. Загальна культура та ерудованість педагога, грамотна і виразна мова, добре поставлений голос, раціональне використання предметної наочності, ілюстративного матеріалу в навчальному процесі забезпечує умови для сприймання та запам’ятовування матеріалу.

Особливу роль у практиці роботи відводиться дидактичній грі. Ігрові моменти збуджують дитячу увагу та уяву. Гра – це творчість і водночас праця. Захопившись грою, діти стають уважнішими, зібраними і дисциплінованими.

У пошуках доцільних технологій навчання педагоги багато експериментують. Використання мультимедійних презентацій розвиваючої спрямованості, навчальних комп’ютерних ігор, відеороликів забезпечує наочність при вивченні, закріпленні й повторенні теоретичного матеріалу, допомагає розвивати логічне мислення, звільнює час для спілкування з вихованцями.

Позиція педагога-майстра – це, перш за все, позиція консультанта та радника, який допомагає організувати навчальну роботу, усвідомлювати наявність руху у засвоєнні засобів освітньої діяльності. Проводячи заняття майстерний педагог ніколи не прагне просто передавати знання. Він намагається залучити учасників у творчий процес, активізувати, розбудити в них те, що приховано в них самих. Всі завдання педагога, його дії направлені на те, щоб створити такий мікроклімат на занятті, де всі проявили б себе як творці. Це м’яке, демократичне, непомітне керівництво освітньою діяльністю.
Специфікою педагогічної діяльності в позашкільному закладі є уміння керівника гуртка переконати дитину, що вона неповторна і талановита, що на неї чекають у гуртку, що педагог за велінням душі здатен ділитися з нею своїми знаннями і духовним багатством. Успіх пошуку таких способів визначає наявність у позашкільних педагогів розвинутих високих почуттів, творчого розуму, здатності до духовного збагачення. Позашкільний педагог передає своїм вихованцям не просто знання, а, що особливо важливо, – своє ставлення до улюбленої справи, свої переконання і захопленість. Тому так необхідна йому підвищена емоційна чутливість у спілкуванні, розвинуте професійне уявлення, здатність зробити своїх вихованців творцями педагогічного процесу.

Головне місце на заняттях в школі «Паростки» відводиться елементам творчого пошуку. Треба уявити, скільки часу, фізичних і психічних зусиль, наполегливості, витримки має докласти педагог, щоб виконавцями її творчих задумів стали її вихованці. Діти з інтересом працюють під час занять. Вихованці школи найбільше люблять заняття, де майстерно поєднані мандрівки, змагання, ігри. За розмаїттям інтерактивних форм посилюється зворотній зв’язок, який дає можливість поглиблювати знання і залучати до активної роботи якомога більше дітей, зацікавлює їх, гармонізує емоційну сферу дітей, виховує дух колективності, прищеплює любов до самого процесу навчання, виховує бажання глибше пізнати цікавий світ науки і мистецтва.

Прагнення до професійного самоаналізу властиве позашкільним педагогам, які несуть високу традицію справжнього педагогічного де­мократизму, великодушності, загальної культури і всебічної освіченості, що переходять, завдяки серйозній роботі над собою, у про­фесійну ерудицію, «всебачення». Професійний самоаналіз це засіб прогресивного просування у своїй справі, як спосіб серйозної духовної роботи над со­бою, здатність виробляти в собі позитивний педагогічний досвід, саморозвиватися і самовиховуватися. Усе це вкрай необхідне як дітям, так і його наставнику.

Керівники гуртків школи «Паростки» постійно проводять відкриті заняття для колег і батьків вихованців, приймають участь у підготовці та проведенні педагогічних рад, методичних заходів, проводять дослідження, тестування, моніторинги навчально-виховного процесу НБДЮ, надають психолого-педагогічні поради батькам гуртківців. Методичні рекомендації, матеріали з досвіду роботи Яременко Н. Г., Білан С. В., Шевченко О. Л., Уривалкіної К. П. неодноразово визнавалися переможцями міських, обласних, всеукраїнських методичних конкурсів, педагогічних ярмарків, виставок, надруковані в педагогічних виданнях. Уривалкина К. П. та Мохир М. С., як провідні спеціалісти в місті з викладання англійської для дошкільників постійно діляться досвідом своєї роботи з педагогами шкіл міста, дошкільних та позашкільних закладів, співпрацюють з Корпусом миру, англомовними виданнями. Вихованці Нагорянської Л. В. брали участь у різноманітних конкурсах дитячої творчості, де посідали призові місця.

Педагог-майстер не тільки бездоганно володіє змістом навчальної програми, методами, засобами: технологіями навчання, демократичним стилем спілкування з учнями. Він дбає й про створення «вла­сної школи» педагогічної майстерності. Це копітка, наполеглива, систематична, цілеспрямована й три­вала праця.

Процес створення власного педагогічного творчого доробку кожен педагог школи «Паростки» розпочинав з на­копичення дидактичного матеріалу (роздатковий матеріал, тести, завдання для експертизи навчаль­них досягнень учнів, плани-конспекти занять тощо). Важливим для педагога є виявлення «родзинок» в особистій педагогічній діяльності, своєчасне їх виявлення, з’ясування ступеня новизни.

Відомо, що знання можна засвоїти, сформувати, виробити при умові ефективної взаємодії і взаєморозумінні педагога і вихованця. Мета педагогічної праці – це чітке знання про очікуваний результат, ідеальне його уявлення, передбачення, ідеальна модель результату діяльності. Не одне покоління випускників школи «Паростки» добре підготовленим переступило поріг загальноосвітньої школи. Вихованці школи всебічно розвинені та виховані, добре вчаться, люблять і вміють самостійно працювати, успішно опановують знання в початковій школі і старших класах, займаються в гуртках НБДЮ та інших позашкільних закладах.

«Немає інструмента, котрим можна виміряти все благородство душі педагога, неповторні моменти його творчості. Нічим не вимірюється в педагогічній праці й осяяння, котрі не виникають із нічого та нізвідки, а підготовлюються всім попереднім досвідом.» (В.М. Лізинський)

У керівників гуртків школи «Паростки» великі плани на майбутнє, безліч цікавих ідей та пропозицій, втіленню яких сприятиме їх ентузіазм, прагнення до творчого пошуку, почуття відповідальності за результати своєї праці. Вони завжди були і залишаються активними учасниками усіх сфер життєдіяльності закладу, не залишаючись осторонь його проблем, йдучи в авангарді любої справи, підтримуючи престиж закладу.

В житті у кожної людини

Є вибір, Богом дана мить:

Сльозинку у очах дитини

На світло радості змінить.

Коли ми разом – ми могутні:

Талант, любов, відкритий світ.

Даруймо дітям це майбутнє!

В них нашої країни цвіт!


/Files/images/S1050002.JPG/Files/images/S1050027.JPG

Кiлькiсть переглядiв: 728

Коментарi

 • Hunter

  2013-09-03 03:57:49

  Hey, that's a clever way of thnnkiig about it. http://aplqba.com [url=http://dffxqpe.com]dffxqpe[/url] [link=http://tgcsudvork.com]tgcsudvork[/link]...

 • Ione

  2013-08-31 07:18:53

  I read your post and wished I'd wrttein it http://hevngsf.com [url=http://yzvsxi.com]yzvsxi[/url] [link=http://xeyanzsvs.com]xeyanzsvs[/link]...

 • Mariko

  2013-08-26 23:56:47

  That's a smart answer to a tricky quiteson...

 • Gabriell

  2013-08-15 09:45:36

  Mighty useful. Make no mistake, I apaprciete it. http://twnubatnoe.com [url=http://zyykbowvep.com]zyykbowvep[/url] [link=http://hpkgdekjrgz.com]hpkgdekjrgz[/link]...

 • Shivakanth

  2013-08-14 10:07:19

  Please teach the rest of these internet hoilngaos how to write and research!...

 • Virat

  2013-08-13 00:39:22

  An answer from an expert! Thanks for coutiibntrng. http://fcbbcfo.com [url=http://tbpjrqbcd.com]tbpjrqbcd[/url] [link=http://hbnbjs.com]hbnbjs[/link]...

 • Sira

  2013-08-11 12:43:46

  Very true! Makes a change to see somonee spell it out like that. :)...