• Ви знаходитесь тут:

 • Головна
 • Інформація про заклад

Інформація про заклад

На початку ХХІ століття національна система освіти України вирішує актуальне завдання – давати молоді не тільки освіту, а й виховувати творчу, суспільно-активну, політично грамотну, компетентну особистість. Оновлення змісту позашкільної освіти спонукає педагогічний колектив нашого закладу до пошуку тільки для нас притаманних шляхів створення привабливого іміджу позашкільного закладу та знаходження шляхів зацікавленості й стимулювання бажання вихованців відвідувати позашкільний заклад із радістю й надією. Сучасний освітній позашкільний заклад повинен виконувати замовлення особистості – бути конкурентноздатною у суспільстві з ринковою економікою, вміти планувати стратегію власного життя, орієнтуватись у системі найрізноманітніших суперечливих і неоднозначних цінностей, визначати своє життєве кредо й свій життєвий стиль./Files/images/Рисунок111.jpg

Сьогодні позашкільна освіта, інтегруючись у загальному освітньому просторі, може реально слугувати державі у всебічному розвитку та соціалізації, вихованні та навчанні нової людини, адекватної до викликів сучасності та вимог життя. Зараз нам, позашкільникам, необхідне головне – показати, яка місія, філософія наших закладів, домогтися їх визнання, розуміння та схвалення громадськістю.

Наш позашкільний заклад є складним за структурою цілісним утворенням, у якому домінує єдність цінностей, процесу, системи та результату, функціонування якого відбувається за умов правового, фінансового, інформаційно-методичного, матеріально-технічного, кадрового забезпечення. Яскраво виражена специфіка впливу позашкільного закладу на особистість дитини, передусім, полягає у добровільності й праві вибору занять, різноманітності і альтернативності спілкування як з однолітками, так і з педагогами, диференційованості за інтересами та захопленнями, унікальних можливостях щодо інтелектуального та творчого становлення особистості./Files/images/Рисунок223.jpg

Завдяки наявності сприятливих умов, відповідній психологічній атмосфері, взаємодії суб'єктів педагогічного процесу розвиток особистості вихованця позашкільного закладу здійснюється по висхідній. Саме це і стало підґрунтям для створення в Ніжинському Будинку дітей та юнацтва акмеологічної моделі позашкільного закладу, реалізацію якої розпочато у 2011-2012 н. р. Для цього ми маємо, по-перше, згуртований колектив однодумців, людей із високою культурою, які бажають працювати по-новому, орієнтуючись на дитину, на її особистісний розвиток. По-друге, адміністрація, яка є каталізатором усього нового, перспективного, уміло адаптує всі нововведення для свого закладу, мотивує колектив на плідну роботу. Акмеологічність сфери позашкільної освіти, її багатоукладність, варіативність, безоплатність, доступність та практичне спрямування слугує формуванню компетентної, соціально-зрілої та конкурентоспроможної творчої особистості, носія національних цінностей і загальнолюдських надбань, вироблення в вихованці закладу акмеологічної позиції – гуманістичної орієнтації особистості на досягнення успіху, здоров’я, високих результатів власної діяльності, орієнтації на саморозвиток, самореалізацію, саморефлексію в особистісному, духовному, професійному аспектах. Акмеологічна позиція закладена у гаслі, під яким працюють наші педагоги: «НБДЮ – заклад життєтворчості та успіху».

Згідно з науково-методичною проблемою «Соціальне партнерство позашкільного навчального закладу у площині розвитку життєвих компетентностей особистості. Спільний шлях у майбутнє.» педагогічний колектив спрямовує свою роботу на виховання свідомих і компетентних громадян, які знають і цінують національну культуру, поважають цінності інших народів, мають свідому соціальну позицію та здатні її відстоювати, гідно представляти свою країну в міжнародному діалозі. У цілому система позашкільної освіти є розвивальною як для дітей самого різного віку – від дошкільнят до випускників загальноосвітніх і середніх професійних навчальних закладів, так і для їх батьків, а також для педагогів./Files/images/Рисунок444.jpg

Позашкільні навчальні заклади мають суттєвий потенціал і вагомий досвід у вирішенні актуальних освітніх завдань, зокрема формування соціальних, загальнокультурних, здоров’язберігальних та інших компетентностей і світогляду дітей і молоді, підготовки їх до свідомого вибору майбутньої професії, створення умов для набуття позитивного соціального досвіду та творчої самореалізації.

Оскільки основою позашкільної освіти завжди було визнання права дитини на вільне самовизначення та самореалізацію, невід’ємного її права на свободу вибору, то саме позашкільні навчальні заклади мають суттєвий потенціал для формування та розвитку компетентностей особистості.

Цей потенціал закладений у самому змісті позашкільної освіти, орієнтованої на реальні інтереси, запити та потреби дітей різного віку. Форми організації навчально-виховного процесу зорієнтовані, як правило, на включення дитини в практичну діяльність.

Для педагогів-позашкільників впровадження компетентісного підходу є природним і не таким проблематичним, як для шкільних учителів, адже освітній процес у позашкільному закладі є особистісно зорієнтованим, його головною фігурою є дитина: її здібності, інтереси, ціннісні орієнтації та життєвий досвід.

З 10 чинних ключових компетентностей найбільш прийнятними для позашкільної діяльності є п’ять: пізнавальна, творча, соціальна, здоров’язберігаюча та морально-етична компетентності.

Серед методів компетентісної педагогіки найбільш популярними та ефективними для позашкільного закладу є: метод проектів, конструкторський метод, ігрові методи, метод проблемного навчання, метод набуття власного досвіду через освоєння технології покрокового навчання в майстер-класах.

Аналіз ситуації в місті, мікрорайоні нашого позашкільного закладу, психолого-педагогічного мікроклімату в НБДЮ та філії, аналіз результативності освітньо-виховної діяльності НБДЮ дозволяє стверджувати, що зайнятість дітей та учнівської молоді в позанавчальний час у нашому навчальному закладі, сформованість вибору певного напрямку занять сприяють організованості, умінню правильно розподілити час, обрати той чи інший напрям подальшої професійної діяльності. Сучасні школярі мають широкий вибір організованого дозвілля, як в школах так і в інших позашкільних та культурно-мистецьких закладах, але і в цих умовах ми маємо достатню наповнюваність дитячих об’єднань. На сьогодні в гуртках та творчих об’єднаннях за інтересами Ніжинського БДЮ займається 1145 юних ніжинців.

Осучаснення системи управління Ніжинським Будинком дітей та юнацтва, досягнення якісного результату освітньо-виховної діяльності відбувається за умови впровадження системно-діяльнісного підходу, який допомагає збагатити методичний, психолого-педагогічний арсенал управлінського впливу на зміст та рівень оновлення освітньо-виховної діяльності позашкільного закладу, забезпечити єдність вимог до оновлення змісту позашкільної освіти, сприяти професійному зростанню творчих педагогів-позашкільників, зробити позашкільний заклад осередком соціальної адаптації вихованця в реальному житті, місцем культурного дозвілля, життєтворчості і життєдіяльності, центром для формування творчої діяльності та участі в різних аспектах суспільного життя, місцем втілення в життя соціально-виховних проектів, храмом мистецтва та інтелектуального розвитку, центром здійснення мрій і сподівань вихованців./Files/images/Рисунок333.jpg

Формування демократичного, толерантного середовища навчання та виховання є не тільки потребою суспільства, але й необхідним засобом збереження конкурентоспроможності навчально-виховного закладу. У контексті розвитку закладу важливе значення має ефективна взаємодія адміністративно-методичного складу та колегіальних органів управління закладом, а саме: педагогічної ради, методичної ради, художньої ради, батьківського активу, органів дитячого самоуправління.

Розташований у затишному куточку центра Ніжина в стінах дореволюційної споруди, НБДЮ більш ніж півстоліття є одним із найбільш доступних та масових позашкільних закладів міста, що охоплює широкий спектр напрямків діяльності: художньо-естетичний, декоративно-прикладний, культурно-дозвільний, гуманітарний, соціально-реабілітаційний, військово-патріотичний.

Ураховуючи трирівневий принцип навчання, навчально-виховний процес у нашому закладі насичений такою творчою діяльністю, яка сприяє повному задоволенню й розвитку пізнавальних можливостей гуртківців різного віку, надає їм максимальну свободу для творчого просування, пробуджує прагнення цікаво провести дозвілля, тобто передбачає органічне поєднання професійної діяльності організаторів позашкільного виховання із творчими намірами й діями дітей у єдиному пізнавально-творчому процесі.

Поряд із формуванням національної самосвідомості, вивченням дітьми рідної мови, історії, культури, мистецтва, народних традицій і звичаїв у центр уваги педагогічних працівників нашого позашкільного закладу поставлена проблема розвитку творчої особистості, своєчасного виявлення обдарованих дітей шляхом ранньої і поетапної діагностики, використання засобів, які стимулюють розвиток їхніх творчих потенційних можливостей. На якісно новий щабель цю роботу в закладі виводить реалізація проекту «Плекаємо всесвіт творчої особистості».

Кожна з 88 гурткових груп – це своєрідна школа становлення особистості, де для багатьох дитяче захоплення з часом переросте в покликання. Хтозна, може хтось із вихованців свою дитячу мрію, виплекану саме у Будинку дітей та юнацтва, візьме за дороговказ і присвятить їй своє життя, як зробили це 7 випускників закладу, які зараз працюють у ньому педагогами. А це є доказом того, що результатом грамот­но організованої навчально-виховної, колективно-творчої роботи є випускник закладу, у якого сформовано достатній для забезпечення його самостійності в різноманіт­них сферах життєдіяльності рівень соціальної й духовної зрі­лості. Саме зрілість – це показник якості освіти, акме-вершина розвитку процесів дорослішання молодої людини. Випускник нашого закладу – це здорова (фізично, духовно, психічно) лю­дина, творча особистість із розвиненою потребою в самореалізації й самовдосконаленні, з гуманіс­тичним світоглядом і почуттям відповідальності за долю України, її народу, людства./Files/images/DSC_0996.JPG

Юні таланти є, з ними лише треба талановито працювати. Перспективним напрямком у кадровій політиці нашої установи є підвищення компетенцій і професійної майстерності педагогів НБДЮ, орієнтоване на розвиток ціннісно-смислового аспекту педагогічної творчості, мотивування й формування готовності до педагогічного креативу. Лише успішний педагог здатний спонукати дитину прагнути до успіху й досягати перемоги. Педагогічний колектив БДЮ – це міцний сплав молодості й досвіду. Це 32 професіонали (24 – основних працівника, 8 – сумісників, мають вищу освіту – 29, середню-спеціальну – 3), педпрацівників не лише компетентних та професійно підготовлених, а й таких, що оперують інноваціями, володіють новітніми інформаційно-комунікативними технологіями та готові до постійного вдосконалення культурно-інтелектуального рівня, об’єднаних спільним прагненням допомогти дітям у реалізації їхніх пізнавальних і моральних, комунікативних і соціальних якостей.

Високі запити суспільства й освіти спрямовують педагога на постійний пошук шляхів удосконалення навчально-виховного процесу, передбачають наступність між допрофільним і профільним етапами навчання, коли потрібен педагог, який працює у форматі творчих шукань, що ґрунтуються на здобутках традиційної методики та включають інноваційні елементи, педагог, самомотивований не на репродукцію, а на експеримент, дослідження, новаторство. Серед педагогічних працівників Ніжинського Будинку дітей та юнацтва: лауреати обласних та всеукраїнських конкурсів педагогічної майстерності Заслужений учитель України Петренко Л. Б., Відмінник освіти Яременко Н. Г., член Спілки хореографів Чернігівщини, керівник зразкового ансамблю танцю «Арабеск» Лисиця О. А., регіональний координатор шкільних клубів інтелектуальних ігор у Чернігівській області Сурков В. М. та ін.

Націлюючи педагогів на те, що досвід необхідно презентувати, ми створюємо для цього такі можливості: утілення цікавих педагогічних знахідок на відкритих творчих заняттях; представлення систематизованих матеріалів досвіду, педагогічних портфоліо під час організаційно-методичних заходів, засіданнях «Педагогічного імідж-клубу» (методист Кікіна Л. В.), під час атестації педпрацівників (заступник директора з НВР Постнікова О. Ю.); участь у педагогічних виставках, ярмарках та конкурсах педагогічної майстерності. Всього за цей навчальний рік методичний відділ (зав. відділом Прудько В. О.) організував 32 заходи, спрямовані на підвищення педагогічної майстерності працівників БДЮ, видано 8 методичних збірок, 2 буклети, поповнено відеотеку методичних та масових заходів, широко використовувалися в методичній та навчально-виховній роботі мультимедійні презентації, Інтернет-ресурси. Методична та психологічна служба систематично здійснюють моніторингові та діагностичні процедури з метою визначення якості освітніх послуг, рівня вихованості, розвитку здібностей, емоційного та психофізичного стану гуртківців. В постійному полі зору методичного аудиту професійний розвиток керівників закладу, на діагностичній основі здійснюється адресна допомога молодим та малодосвідченим фахівцям.

Пріоритетне завдання адміністрації, педагогів, методистів, психолога – сприяти збереженню й укріпленню фізичного й психічного здоров’я вихованців. У наш час – час бурхливого розвитку інформаційних технологій, безперервних суспільно-політичних змін – ця проблема набула особливого соціального значення. Інтелектуально-творчий розвиток, виховання духовності та формування загальної культури підростаючого покоління неможливі без навичок здорового способу життя, уміння подолати негативні емоції. Саме тому, в основу діяльності НБДЮ покладено ідею інтеграції навчально-розвиваючих і здоров’язберігаючих технологій.

Національним пріоритетом держави є якість освітніх послуг. Оскільки в системі позашкільної освіти немає державних стандартів, які б визначали якісні вимоги до діяльності та її результатів, то важливим критерієм якості роботи позашкілля стає зростання попиту на його послуги. Педагогічний колектив НБДЮ цілеспрямовано працює над формуванням чіткої програми створення іміджу закладу на засадах партнерства і творчого співробітництва. Адже, саме імідж формує попит батьків на освітянські послуги саме того позашкільного навчального закладу, який, на їхній погляд, має високий рейтинг серед інших подібних закладів, що визначається, у першу чергу, якістю знань та вмінь вихованців.

Позашкільний заклад є невід’ємною частиною соціально-культурного та освітньо-виховного простору міста. Життєздатність позашкільних закладів у сучасних умовах значною мірою залежить від консолідації спільних зусиль, небайдужості громадськості до проблем позашкілля, державної підтримки цієї галузі освіти, від збалансованих та гармонійних зв’язків із різними групами громадськості, від підтримки спонсорів, меценатів. Тому важливого значення ми надаємо реалізації ідей та соціальних технологій партнерства з органами місцевого самоврядування, громадськістю, іншими освітніми та культурно-мистецькими установами м. Ніжина (НДУ ім. М. Гоголя, НУКіМ ім. М. Заньковецької, НЦСССМ, НМЦБС та ін.).

Як відомо, усе в житті починається з малого, і освіта теж закладається в ранньому віці. Знання та уміння, набуті в дитинстві, – це коріння, і чим воно міцніше, тим краще почувається людина в житті. Тому сьогодні робота з дітьми дошкільного віку – один із пріоритетних напрямів навчально-виховної діяльності позашкільних навчальних закладів, що зумовлюється зростаючим реальним соціальним попитом батьків, які бажають розвивати творчі здібності своїх дітей. Ефективною моделлю роботи позашкільного навчального закладу з формування та розвитку творчих здібностей дітей дошкільного віку, забезпечення інтеграції у змісті дошкільної та позашкільної освіти є школа раннього розвитку дитячої обдарованості «Паростки», яка 25 років працює на базі нашого закладу (методист Білан С. В.). Цього року 70 випускників школи «Паростки», з них 45, що не відвідують ДНЗ, успішно опанували навчальну програму та стануть гідним поповненням лав першокласників міста. Порадували своїм чудовим виступом наші наймолодші вихованці на міському фестивалі «Сонячні перлини дошкілля». Заслуговує на увагу методичний збірник з досвіду роботи педагогів школи «ПНЗ – життєвий простір для дитини».

НБДЮ – багатопрофільний позашкільний заклад. Однак однією з масових і найпопулярніших серед дітей та батьків залишається художня освіта. Саме через мистецтво, художню творчість відбувається передача духовного досвіду людства, який сприяє відновленню зв’язків між поколіннями. Мистецькі колективи (Зразковий ансамбль танцю «Арабеск», вокальний ансамбль «Співаночка», ансамбль танцю «Усмішка», ансамбль скрипалів, театральний колектив «Сузір’я», літературна студія «Криниця наснаги», гуртки образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва «Фантазія», «Фітодизайн», «Малювання», «Прикладні мистецтва», «Художня вишивка» та ін.) своїми блискучими виступами, майстерними виробами несуть радість дітям і дорослим, їх завжди із задоволенням зустрічають відвідувачі численних концертних програм, виставок у місті та за його межами./Files/images/IMG_1470.JPG

Компетентні педагоги (Тітова М. І., Хоменко Ю. В., Коросько Р. В., Шевченко О. Л. та ін.) закладу підготували ціле сузір’я переможців різних рівнів, розкрили дитячі таланти у сфері інтелектуального розвитку, хореографічного, вокального, музичного та театрального мистецтва, декоративно-ужиткової, образотворчої, літературної творчості: Всеукраїнська виставка-фестиваль "Обдаровані діти України", міжнародний фестиваль «Поліське коло», обласна виставка робіт декоративно-прикладної творчості обдарованої молоді Чернігівщини «Країна майстерності», обласний конкурс дитячої та юнацької творчості «Чисті роси», Всеукраїнський конкурс «Перлини рідної Сіверщини», міжнародний конкурс «Природа очима дітей», обласний конкурс малюнку «Світ навколо мене» та ін./Files/images/56.gif

В нашому закладі отримали розвиток об’єднання соціально-громадського напрямку, які орієнтовані на корегування і розвиток психічних якостей особистості, комунікативних та інтелектуальних здібностей вихованців, розвиток лідерських якостей, організацію соціалізуючого дозвілля дітей і молоді. Ця діяльність сприяє соціальній адаптації, громадянському становленню підростаючого покоління. НБДЮ використовує кожну можливість для залучення підлітків й учнівської молоді в позашкільний процес, адже дитячо-юнацьке самоврядування безперечно залишатиметься вкрай важливим для України механізмом всебічного вдосконалення юних особистостей, лідерів нової формації, підготовки людини майбутнього, людини, яка відповідає вимогам ХХІ століття. Яскравим прикладом молодіжної ініціативи, творчості, креативного мислення та діяльності слугує Міський учнівський парламент, з 2011 року Ліга старшокласників Ніжина, роботу якої координує НБДЮ.

Потужним засобом педагогічного впливу на становлення особистості, формування громадянської позиції, яка є необхідною умовою фізичного розвитку, збагачення інтелектуального, духовного й творчого потенціалу вихованців, є доцільна організація дозвілля дітей, підлітків та молоді, масово-виховна робота в позаурочний та канікулярний час (культорганізатор Мохир М. С.). Протягом навчального року в НБДЮ більше 10 тисяч гуртківців молодшого, середнього та старшого шкільного віку, учнів шкіл міста, їх вчителів та батьків залучається до майже 150 масово-виховних заходів (конкурси, фестивалі, концерти, розважальні та пізнавальні програми, родинні свята, екскурсії, дні сімейного відпочинку тощо), організовуються виставки декоративно-ужиткової творчості. Саме на те, щоб викликати в ді­тей почуття радості, захоплення, подиву, виховува­ти в них естетичні смаки, розкривати нові таланти, націлена низка різноманітних виховних колективних за­ходів. Відповідно до назви клубу за місцем проживання «Райдуга» (методист Шевченко О.Л.) розмаїттям форм наповнюється дозвілля гуртківців філії: новорічні ранки, конкурси, тематичні вечори, пізнавально-розважальні програми. Проведення масових заходів із дітьми та молоддю є своєрідним пред’явленням результативності, якості й ефективності позашкільної освітньої діяльності як дитини, так і педагога та стимулом подальшого розвитку.

Творчість – це не тільки радість самовираження, але й прикрощі, розчарування, помилки. Шлях до творчої довершеності нелегкий. Головне, щоб атмосфера незаспокоєності на досягнутому створювалась на кожному занятті, на кожному заході, бо діти нічого не бояться, крім нудьги. Заспокоєність – це той бар’єр, за яким закінчується творчість і починається професійне вигорання педагога. Це не загрожує педагогам НБДЮ, які щопонеділка виконують «роботу над помилками», аналізують кожен крок своєї діяльності, корегують та врегульовують власні та спільні дії. Напевно тому, протягом багатьох років бренд «Ніжинський Будинок дітей та юнацтва» стабільний і затребуваний на ринку освітніх послуг міста. Невипадково Програма розвитку закладу реалізується під слоганом: «З нами разом – у ногу з часом!».

У наступному навчальному році реалізацію Програми буде спрямовано на забезпечення стійкого розвитку закладу, підсилення соціальної активності й креативної спрямованості позашкільного навчально-виховного мікросоціуму, продуктивне використання всіх організаційних і управлінських ресурсів для реалізації у закладі державної освітньої політики; забезпечення ефективності інноваційних процесів у системі позашкільної освіти в регіоні, створення рівного доступу до отримання дітьми якісної додаткової освіти за інтересами; поліпшення матеріально-технічної та навчальної бази; удосконалення змісту психолого-педагогічної, науково-методичної підготовки педагогічних працівників, здатних працювати в умовах інтенсивного інформаційного розвитку суспільства; оптимізацію мережі творчих об’єднань на основі результатів освітнього маркетингу як інструменту системного відстеження соціальних запитів споживачів освітніх послуг; результативну взаємодію з освітніми, культурно-просвітницькими, громадськими установами та організаціями; впровадження системи цільового подання інформації про заклад та презентацію досягнень через публікації в періодиці, випуск рекламної та навчально-методичної літератури.

Адміністрація та педагогічний колектив НБДЮ має власне бачення мети та завдань сучасної позашкільної освіти, можуть на практиці реалізувати ці ідеї, збудувавши технологічно продуману, адекватну майбутньому освітню систему, яка сповідує ідею гуманістичної, дитиноцентрованої освіти, зосереджується виключно на «педагогіці серця». Впроваджуючи акмеологічну модель позашкільного закладу, як закладу життєтворчості та успіху, ми щоденно доводимо, що наш успіх – це символ сучасності, спрямований на досягнення. Бо те, що ми зробимо сьогодні, ми робимо для нашого завтра.

/Files/images/66.gif

Для перегляду історії закладу, перейдіть до розділу сайту "Історія".

Для перегляду інформації про адміністративний склад, перейдіть до розділу сайту "Адміністрація".

Для перегляду інформації про вчителів, перейдіть до розділу сайту "Педагогічний колектив".

Кiлькiсть переглядiв: 3404

Коментарi

 • Elena

  2013-08-31 07:55:27

  Is that really all there is to it because that'd be flgiteraasbbng. http://eeukjldjs.com [url=http://jjcwvzfwhpb.com]jjcwvzfwhpb[/url] [link=http://lnluwphjyi.com]lnluwphjyi[/link]...

 • Lisa

  2013-08-14 16:58:10

  Kewl you should come up with that. Exnetlecl!...

 • Richa

  2013-08-14 09:47:08

  Is that really all there is to it because that'd be flrbseagabting. http://atahlmpumag.com [url=http://ctomtxxe.com]ctomtxxe[/url] [link=http://kolixyztdr.com]kolixyztdr[/link]...

 • Chadong

  2013-08-13 19:07:08

  Arieclts like this make life so much simpler....

 • Evita

  2013-08-13 08:39:31

  Thanks for your thoguhts. It's helped me a lot....